naturalne dezodoranty
Regulamin

REGULAMIN 

 1. [SERWIS – WARUNKI KORZYSTANIA]

  1. Serwis jest tworzony, kontrolowany i obsługiwany przez Administratora.

  2. Za pośrednictwem Serwisu Użytkownikom umożliwiane jest głównie korzystanie z Funkcjonalności.

  3. Korzystanie z Funkcjonalności udostępnionych za pośrednictwem Serwisu możliwe jest jedynie pod warunkiem uprzedniej akceptacji Regulaminu oraz Polityki Prywatności.

  4. Akceptacja Regulaminu oraz Polityki Prywatności jest warunkiem niezbędnym do zawarcia Umowy.

  5. Jeżeli Użytkownik nie akceptuje postanowień Regulaminu lub Polityki Prywatności, obowiązany jest niezwłocznie zaprzestać korzystania z Serwisu.

  6. Niektóre świadczone w ramach Serwisu Usługi bądź Funkcjonalności mogą podlegać Dodatkowym warunkom. Podczas korzystania z takich Usług bądź Funkcjonalności, Użytkownik winien stosować się do Dodatkowych warunków oraz Regulaminu. W przypadku niezgodności między Regulaminem a Dodatkowymi warunkami, postanowienia Dodatkowych warunków mają charakter rozstrzygający.

  7. O ile nie zostanie to w sposób wyraźny określone inaczej, wszelkie: nowe funkcje w ramach Serwisu, a także Usługi bądź Funkcjonalności podlegają Regulaminowi oraz Polityce Prywatności.

  8. Zarówno Regulamin, Polityka Prywatności jak i Dodatkowe warunki, którym podlegają niektóre Usługi bądź Funkcjonalności (w zakresie dotyczącym takich Usług bądź Funkcjonalności) są udostępnione nieodpłatnie przed zawarciem Umowy w sposób, który umożliwia : (i) ich przechowywanie i odtwarzanie w zwykłym toku czynności; (ii) pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie ich treści za pomocą Systemu spełniającego Wymogi techniczne.

  9. Administrator zapewnia Użytkownikowi dostęp do aktualnej informacji o: (i) szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem ze świadczonej przez niego Usługi, (ii) funkcji i celu Oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści świadczonej Usługi, wprowadzanych przez Administratora do Systemu, którym posługuje się Użytkownik.

 2. [ZNACZENIE]

  1. Wszelkie wyrażenia pisane wielką literą, jak i inne terminy zawarte i wykorzystane w Regulaminie mają przede wszystkim znaczenie przypisane im poniżej:

   1. Administrator – COLORIS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Izabelinie (05-080), przy ul. Estrady 11A, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000044074, o numerze REGON 017341618 oraz numerem NIP 1181605019, której kapitał zakładowy wynosi 1.400 000,00 PLN, e-mail: coloris@coloris.biz, tel.: 22 751 00 31;

   2. Banner - forma przekazania treści reklamowych stanowiąca odnośnik do produktów, usług, stron internetowych, witryn internetowych lub innych komunikatów;

   3. Biuro Obsługi Klienta - prowadzone przez Administratora od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach od 9.00 do 15.00 biuro obsługi Użytkowników, mieszczące się w Izabelinie (05-080) przy ul. Estrady 11A; mail: coloris@coloris.biz, tel.: 22 751 00 31;

   4. Dane - dane osobowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych;

   5. Dobra - dobra osobiste w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny;

   6. Dodatkowe warunki - dokumenty określające ewentualne dodatkowe warunki, na jakich świadczone są - w ramach Serwisu bądź przy wykorzystaniu Serwisu - niektóre Usługi bądź Funkcjonalności;

   7. droga elektroniczna - komunikacja pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem dokonywana w języku polskim przy wykorzystaniu przyporządkowanego do Konta adresu poczty elektronicznej Użytkownika bądź właściwych w danej materii adresów poczty elektronicznej Biura Obsługi Klienta;

   8. Funkcjonalność - funkcjonalności w ramach Serwisu, w tym możliwości: składania ofert zakupu towarów Administratora; założenia i utrzymania Konta; otrzymywania zautomatyzowanych wiadomości od Administratora;

   9. Konsument - osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

   10. Konto - konto zakładane w ramach Serwisu;

   11. Oprogramowanie - wszelkie programy komputerowe pozwalające na korzystanie m.in. z Serwisu, Usług bądź Funkcjonalności;

   12. Polityka Prywatności - odnosząca się do Serwisu polityka prywatności;

   13. Prawa - autorskie prawa osobiste, autorskie prawa majątkowe, uprawnienie do zezwalania na wykonywanie praw zależnych, patenty, dodatkowe prawa ochronne na wynalazki, prawa ochronne na wzory użytkowe lub znaki towarowe lub prawa z rejestracji na wzory przemysłowe, topografie układów scalonych lub oznaczenia geograficzne bądź prawa o podobnym charakterze;

   14. Regulamin - niniejszy regulamin;

   15. Reklamacja – żądanie, o którym mowa w § 14 Regulaminu;

   16. Serwis - witryna internetowa Administratora, funkcjonująca pod nazwą domenową: ecosoft.me;

   17. Sieć - systemy transmisyjne oraz urządzenia komutacyjne lub przekierowujące, a także inne zasoby, które umożliwiają nadawanie, odbiór lub transmisję sygnałów za pomocą przewodów, fal radiowych, optycznych lub innych środków wykorzystujących energię elektromagnetyczną, niezależnie od ich rodzaju;

   18. System - zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez Sieci za pomocą właściwego dla danego rodzaju Sieci Urządzenia końcowego;

   19. Terytorium - terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

   20. Umowa - umowa o świadczenie Usług;

   21. Urządzenie końcowe - urządzenie elektryczne lub elektroniczne przeznaczone do zapewniania telekomunikacji, przeznaczone do podłączenia bezpośrednio lub pośrednio do zakończeń Sieci;

   22. Usługa - usługa, w tym Funkcjonalność, świadczona przy wykorzystaniu Serwisu - bez jednoczesnej obecności stron, poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Użytkownika, przesyłanych i otrzymywanych za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą Sieci;

   23. Użytkownik - podmiot, który korzysta z Serwisu;

   24. Użytkownik Zarejestrowany - Użytkownik, który posiada Konto;

   25. Wymogi techniczne - następujące wymagania techniczne niezbędne do współpracy z Systemem Administratora:

    • Wymagania dotyczące stacjonarnych Urządzeń końcowych: (i) przeglądarka internetowa Internet Explorer 8 lub wyższa, Firefox w wersji 11 lub wyższej, Google Chrome w wersji 11 lub wyższej, Safari w wersji 5 lub wyższej, Opera w wersji 11 lub wyższej; (ii) włączona obsługa mechanizmu ciasteczek (tzw. cookies) oraz javascript; (iii) dostęp do sieci Internet;

    • Wymagania dotyczące mobilnych Urządzeń końcowych: (i) system Android lub iOS; (ii) prawidłowo działająca przeglądarka mobilna z obsługą javascript i mechanizmów css / html; (iii) włączona transmisja danych;

    • Poprawne użytkowanie którejkolwiek z wymienionych wyżej aplikacji wymaga stosowania się do minimalnych wymagań sprzętowych rekomendowanych przez producenta danej aplikacji;

    • Do korzystania z wybranych Funkcjonalności wymagana jest przede wszystkim poprawnie działająca skrzynka pocztowa (adres e-mail);

    • Korzystanie z mechanizmów blokujących wyświetlanie reklam może powodować nieprawidłowe działanie Serwisu lub może całkowicie uniemożliwić korzystanie z niego;

   26. Zawartość - wszelkie treści umieszczone w Systemie Administratora za pomocą Serwisu, w tym informacje, opisy, opinie, zdjęcia, utwory audiowizualne lub inne wiadomości, transmisje, materiały, a także dane, wzory i znaki towarowe;

   27. Zgoda - oświadczenie woli wyrażające zgodę (nie: domniemaną lub dorozumianą z oświadczenia woli o innej treści) na przetwarzanie Danych tego, kto składa oświadczenie (w celu i zakresie wskazanym w Polityce Prywatności);

   28. Złośliwy kod - oznacza program komputerowy lub kod komputerowy, uszkadzający lub w inny sposób wpływający niekorzystnie na systemy komputerowe (w tym System lub jego elementy), oprogramowanie (w tym Oprogramowanie,), sieci komputerowe (w tym System lub jego elementy lub Urządzenia końcowe) lub dane (w tym Dane);

   29. Znaki - wszelkie odnoszące się do Serwisu informacje zastrzeżone oraz wszystkie chronione prawnoautorsko lub w inny sposób prawnie chronione elementy Serwisu - z wyłączeniem Zawartości niepochodzącej od Administratora lub podmiotów, z którymi łączą Administratora stosowne umowy dotyczące Praw;

  2. O ile z kontekstu nie wynika inaczej, wyrazy wskazujące liczbę pojedynczą dotyczą liczby mnogiej i odwrotnie, natomiast rodzaj męski, żeński i nijaki zawierają w sobie poszczególne rodzaje.

  3. Wyrażenia lub zwroty niezdefiniowane w Regulaminie, Dodatkowych warunkach lub Polityce Prywatności będą mieć znaczenie przypisywane im przez prawo, a przy braku takiej definicji powinny być rozumiane zgodnie ze znaczeniami obowiązującymi w branży prawniczej.

 3. [ZASADY POSTĘPOWANIA]

  1. Korzystanie z Serwisu przez Użytkowników podlega wszelkim przepisom obowiązującym na Terytorium, w związku z czym Użytkownicy zgadzają się nie naruszać norm wyartykułowanych w tychże przepisach. W szczególności Użytkownicy zobowiązują się przestrzegać zasad wyartykułowanych poniżej.

  2. Każdy Użytkownik jest zobowiązany korzystać z Serwisu, Usług, czy też Funkcjonalności, zgodnie z ich przeznaczeniem, Umową, Regulaminem, ewentualnymi Dodatkowymi warunkami, powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, porządkiem publicznym oraz dobrymi obyczajami.

  3. Jeśli Użytkownicy zdecydują się korzystać z Serwisu z lokalizacji innej niż Terytorium, Użytkownicy ci są odpowiedzialni również za przestrzeganie przepisów prawa miejsca, w którym uzyskują dostęp do Serwisu.

  4. W szczególności zabronione jest: korzystanie z Serwisu przy wykorzystaniu Złośliwego kodu; kopiowanie, uszkadzanie, dekompilowanie lub jakiekolwiek inne działania dotyczące Serwisu wykraczające poza zwykłe korzystanie z Serwisu.

 4. [DOSTĘP ORAZ ZAWARTOŚĆ]

  1. Administrator nie jest inicjatorem przekazu danych składających się na bądź będących elementem Zawartości nieoznaczonej w sposób niebudzący wątpliwości jako Zawartość pochodząca od Administratora, nie wybiera odbiorcy przekazu takich danych, jak również nie wybiera, ani nie modyfikuje informacji zawartych w takim przekazie.

  2. Administrator dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia, aby informacje lub inne treści składające się na Zawartość pochodzącą od Administratora były ścisłe i poprawne, niemniej Zawartość dostarczana przez Administratora ma jedynie charakter ogólny (niezindywidualizowany) i podawana jest w celach informacyjnych, edukacyjnych lub reklamowych, z uwagi na co nie może być utożsamiana z konsultacją czy też doradztwem finansowym, marketingowym, ani z ich surogatami.

  3. Administrator jest odpowiedzialny względem Użytkownika będącego Konsumentem, jeżeli jego świadczenie ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

  4. Wada fizyczna polega na niezgodności świadczenia z Umową lub umową sprzedaży. W szczególności świadczenie jest niezgodne z Umową lub umową sprzedaży, jeżeli:

 1. nie ma właściwości, które świadczenie tego rodzaju powinno mieć ze względu na cel w Umowie lub umowie sprzedaży oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

 2. nie ma właściwości, o których istnieniu Administrator zapewniał;

 3. nie nadaje się do celu, o którym Użytkownik poinformował Administratora przy zawarciu Umowy lub umowy sprzedaży, a Administrator nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

 4. zostało Użytkownikowi przekazane w stanie niezupełnym.

 5. Użytkowników obowiązuje bezwzględny zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 6. Administrator jest uprawniony do sprawdzania przekazywanych, przechowywanych lub udostępnianych w ramach Serwisu danych składających się na bądź będących elementem Zawartości nieoznaczonej w sposób niebudzący wątpliwości jako Zawartość pochodząca od Administratora.

 7. Użytkownicy są odpowiedzialni za wszelką Zawartość i inne materiały (niezależnie od ich formy lub charakteru), które zostały przesłane, przekazane lub udostępnione przez Użytkowników za pośrednictwem Serwisu. Dla uniknięcia wątpliwości, bezwzględnie zabronionym jest umieszczanie za pośrednictwem Serwisu Zawartości zawierającej Dane ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne, przynależność wyznaniową, partyjną lub związkową, jak również dane o stanie zdrowia, kodzie genetycznym, nałogach lub życiu seksualnym bądź dane dotyczące skazań, orzeczeń o ukaraniu i mandatów karnych, a także innych orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym - jeżeli Dane te nie zostały uprzednio podane do wiadomości publicznej przez osobę, której te Dane dotyczą.

 8. Użytkownicy dalej oświadczają i zapewniają, iż każdorazowo będą im przysługiwać wszystkie niezbędne Prawa do treści składających się na bądź będących elementem umieszczonej przez nich za pośrednictwem Serwisu Zawartości - na polach eksploatacji koniecznych do zgodnego z prawem Terytorium funkcjonowania tychże treści w Serwisie.

 9. Administrator egzekwuje Regulamin, toteż jeżeli stwierdzi, iż jakiekolwiek treści składające się na bądź będące elementem Zawartości naruszają bądź mogą naruszać Regulamin, ma prawo, bez ograniczenia innych praw, które mogą mu przysługiwać, powiadamiając o tym Użytkownika będącego Konsumentem, do: a) modyfikacji, odrzucenia bądź usunięcia Zawartości lub jej części; b) zawieszenia prawa Użytkownika do korzystania z Serwisu; lub c) skorzystania z jakichkolwiek technicznych, prawnych, operacyjnych lub innych dostępnych Administratorowi środków w celu wyegzekwowania przestrzegania zapisów Regulaminu.

 10. Użytkownik winien mieć świadomość faktu, iż niektóre Usługi bądź Funkcjonalności - w części bądź w całości - są świadczone przez partnerów, o czym Użytkownik będzie informowany dodatkowo przed zdecydowaniem się na skorzystanie z takiej Funkcjonalności bądź Usługi. Administrator nie jest stroną takich stosunków obligacyjnych.

 11. Użytkownicy mają świadomość faktu, iż dostęp do Zawartości, Usług bądź Funkcjonalności może być uzależniony od statusu Użytkownika, wnoszonych przez niego opłat (na rzecz Administratora lub osób trzecich) lub wyrażenia i niecofania Zgody.

 12. Dostęp do Serwisu, Zawartości, Usług bądź Funkcjonalności jest niemożliwy bez spełnienia przez Urządzenia końcowe Użytkownika Wymogów technicznych.

 13. Użytkownicy akceptują także fakt, iż Administrator nie gwarantuje symultanicznej dostępności wszystkich Funkcjonalności.

 14. Użytkownik winien mieć świadomość, iż: a) Administrator może przechowywać Dane bądź inne informacje dotyczące Urządzeń końcowych Użytkownika w formie oprogramowania typu cookies lub log, z użytkowaniem których wiąże się funkcjonowanie Serwisu; b) ograniczenie lub zabronienie pojawiania się oprogramowania typu cookies w ramach Urządzeń końcowych Użytkownika może przynieść negatywny skutek użytkowania Serwisu; c) Administrator może przechowywać lub udostępniać Dane, jeśli jest to wymagane przez prawo lub jeśli jest to niezbędne na potrzeby działań prawnych; wykonania Umowy bądź udzielenia odpowiedzi na zgłoszenia naruszeń, o których mowa poniżej; d) korzystanie z Funkcjonalności bądź innych Usług wymaga uprzedniego wyrażenia Zgody.

 15. [PRAWA NA DOBRACH NIEMATERIALNYCH]

  1. Uprawnionym do Znaków jest Administrator lub jego kontrahenci. Znaki są prawnie chronione, bez ograniczeń, zgodnie z prawem obowiązującym na Terytorium. Jakiekolwiek nieuprawnione korzystanie ze Znaków narazi Użytkowników na odpowiedzialność cywilną lub karną.

  2. Użytkownicy winni uzyskiwać dostęp do Serwisu jedynie poprzez interfejs dostarczony przez Administratora w celu korzystania z Serwisu.

  3. Użytkownik winien umieszczać Zawartość, jedynie przy wykorzystaniu Konta oraz w zgodzie z zapisami Regulaminu oraz znajdujących zastosowanie Dodatkowych warunków.

  4. Użytkownik ma świadomość i akceptuje fakt, iż prawnoautorskie aspekty korzystania przez Użytkownika z konkretnej, niepochodzącej od danego Użytkownika Zawartości, w tym w ramach Funkcjonalności, mogą podlegać warunkom właściwych Dodatkowych warunków, tym samym odbiegając od zasad określonych Regulaminem.

 16. [OPŁATY]

  1. Rejestracja w ramach Systemu Administratora jest bezpłatna.

  2. Wszelkie transakcje handlowe przy wykorzystaniu Serwisu, będą odbywały się zgodnie z Regulaminem oraz właściwymi Dodatkowymi warunkami.

  3. Użytkownicy, którzy korzystają z Funkcjonalności, w ramach których powstawać może obowiązek zapłaty, obowiązani są podawać zgodne ze stanem faktycznym informacje, stanowiące podstawę do obliczenia opłaty w związku z korzystaniem z tej Funkcjonalności.

  4. W ramach transakcji zawieranych ze Sprzedawcą, możliwe są następujące formy płatności:

 1. przelewem po dokonaniu zamówienia; realizacja zmówienia (tj. wysłanie towaru) w ramach tej formy płatności następuje po zaksięgowaniu kwoty przelewu za zamówiony towar wraz z kosztem dostawy na rachunku bankowym wskazanym w potwierdzeniu otrzymania oferty Użytkownika, W tytule przelewu należy wpisać: a) nr. zamówienia, b) dane Użytkownika;

 2. gotówką przy odbiorze przesyłki, tzw. płatność za pobraniem (płatne doręczycielowi);

 3. poprzez operatora płatności PayU (przelewem, BLIK-iem lub kartą płatniczą)

 4. [KONTO]

  1. Niektóre Funkcjonalności dostępne są jedynie po założeniu Konta i podaniu niezbędnych do tego informacji zgodnie ze stanem faktycznym. Użytkownicy, poprzez założenie Konta, uzyskują status Użytkowników Zarejestrowanych i zawierają umowę o świadczenie Usług.

  2. Aby założyć Konto, Użytkownik powinien wypełnić formularz rejestracyjny, podając - zgodnie ze stanem faktycznym - następujące dane: a) imię i nazwisko; b) adres e-mail; c) telefon; d) hasło; e) login; f) adres zamieszkania, a jeżeli Użytkownik nie jest Konsumentem również: g) nazwę prowadzonej działalności gospodarczej; h) NIP.

  3. Poprzez założenie Konta zawierana jest Umowa na czas nieokreślony.

  4. Dane podane przez Użytkownika podczas rejestracji winny być aktualne, z uwagi na co Użytkownik zobowiązany jest je każdorazowo niezwłocznie aktualizować - nie później niż przed dokonaniem jakiejkolwiek czynności prawnej przy wykorzystaniu Serwisu.

  5. Po wypełnieniu i potwierdzeniu przez Użytkownika prawdziwości danych zawartych w formularzu rejestracyjnym, o którym powyżej, na podany w nim adres poczty elektronicznej zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób aktywacji Konta.

  6. Konto nie może być przedmiotem obrotu. Każdy podmiot (jako jeden i ten sam Użytkownik) może posiadać tylko jedno Konto. Czas trwania ewentualnych zobowiązań Użytkownika wynikających z Umowy obejmuje co najmniej czas trwania Umowy. Po rozpoczęciu świadczenia Usług w ramach Umowy na wyraźne żądanie Użytkownika, uprawnienie Użytkownika do odstąpienia od Umowy, o którym mowa w § 15 poniżej, wygasa.

  7. Administrator rezerwuje sobie uprawnienie do uzależnienia aktywacji lub utrzymania Konta od zweryfikowania danych wymienionych wyżej, w szczególności poprzez dostarczenie Administratorowi przez Użytkownika wymaganych przez Administratora informacji lub dokumentów.

  8. Korzystanie z Serwisu możliwe jest pod warunkiem, iż Użytkownik (odpowiednio): a) jest pełnoletni oraz nie został ubezwłasnowolniony w jakimkolwiek zakresie; b) ma ukończone 13 lat i posiada zgodę swojego przedstawiciela ustawowego na dokonywanie ważnych czynności prawnych przy wykorzystaniu Serwisu; c) jest w pełni uprawniony do reprezentowania podmiotu, w imieniu którego zakładane jest Konto, a jego uprawnienie nie wygasło, nie zostało uchylone lub w inny sposób ograniczone.

  9. Administrator zastrzega sobie prawo do blokowania lub usuwania Kont, w przypadku gdy Administrator uzyska wiarygodne informacje, iż Użytkownik Zarejestrowany nie może dokonywać ważnych czynności prawnych przy wykorzystaniu Serwisu bądź Użytkownik narusza prawa Administratora, innych Użytkowników bądź jakichkolwiek osób trzecich. Użytkownik jest uprawniony do usunięcia swojego Konta w każdym czasie.

  10. Podczas zakładania Konta, Użytkownikowi udostępniana jest aktualna treść Regulaminu oraz Polityki Prywatności, których akceptacja jest warunkiem koniecznym aktywacji Konta oraz korzystania z Serwisu jako Użytkownik Zarejestrowany.

  11. Użytkownik Zarejestrowany obowiązany jest: (a) utrzymywać w tajemnicy dane dotyczące jego Konta, w tym hasła, (b) ograniczać dostęp osób trzecich do Urządzeń końcowych Użytkownika.

 5. [ZAMÓWIENIA]

  1. Złożenie zamówienia wymaga akceptacji Regulaminu. Regulamin w wersji obowiązującej podczas składania zamówienia staje się integralną częścią umowy sprzedaży. Administrator potwierdza treść Regulaminu przesyłając go na trwałym nośniku wraz z potwierdzeniem przyjęcia oferty Użytkownika.

  2. Zamówienia mogą składać zarówno Użytkownicy, którzy dokonali rejestracji Konta, jak i Użytkownicy, którzy dokonują jednorazowych zakupów i nie zarejestrowali Konta.

  3. W celu złożenia zamówienia należy dokonać w Serwisie następujących czynności

   1. dodać towar do koszyka, korzystając z opcji „Dodaj do koszyka”;

   2. podać dane adresowe i kontaktowe (dotyczy Użytkowników, którzy nie dokonali rejestracji Konta i nie zalogowali się na swoje Konto);

   3. wybrać sposób zapłaty i sposób dostawy;

   4. wybrać opcję „Potwierdź zamówienie” widoczną na stronie z podsumowaniem zamówienia.

  4. Poprzez złożenie zamówienia Użytkownik składa ofertę kupna towarów wskazanych w zamówieniu. Po złożeniu zamówienia Użytkownik niezwłocznie otrzyma na podany adres e-mail wygenerowany automatycznie komunikat potwierdzający otrzymanie przez Administratora zamówienia.

  5. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail podany podczas składania zamówienia lub rejestracji Konta, wiadomości e-mail zawierającej potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji. Wiadomość ta jest równoznaczna z przyjęciem przez Administratora złożonej przez Użytkownika oferty. Użytkownik powinien otrzymać wiadomość o przyjęciu zamówienia do realizacji nie później niż w terminie 7 dni roboczych od złożenia zamówienia – w przeciwnym razie Użytkownik przestaje być związany złożoną ofertą.

  6. Informacje zawarte w Serwisie nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego.

  7. W celu wykrycia i skorygowania błędów we wprowadzonych danych, szczegółowe informacje o zamówieniu są wyświetlane w formie podsumowania przed pojawieniem się opcji „Potwierdź zamówienie”. Informacje te obejmują dane Użytkownika, adres do wysyłki, listę zamówionych produktów z podaniem ich ilości i cen, wybrany sposób płatności i dostawy, informację o wystawieniu faktury.

  8. Ceny towarów podane w ramach Serwisu są cenami brutto. Ceny te nie uwzględniają kosztów przesyłki.

 6. [DOSTAWA]

  1. Dostawa zamówionego towaru następuje co do zasady w terminie do 8 dni roboczych od zaksięgowania przelewu na koncie Administratora albo od daty przyjęcia oferty przez Administratora przy wybranej formie zapłaty za pobraniem. W okresach świątecznych i w szczególnych przypadkach np.: gdy towar na magazynie uszkodzony lub brak towaru u dostawcy termin dostawy może się wydłużyć, jednakże nie bardziej niż do 30 dni, o czym Administratora informuje Użytkowników w ramach Serwisu. Administrator po konsultacji z Użytkownikiem może anulować zamówienie, którego nie może zrealizować.

  2. Dostawy zakupionego towaru realizowane są wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

  3. W przypadku, gdy przesyłka uległa uszkodzeniu w transporcie lub zachodzi oczywiste podejrzenie niezgodność z zamówieniem, tj. np. zamawiamy małą rzecz, a dostajemy bardzo dużą paczkę; płaciliśmy przelewem, a jest pobranie, Użytkownik powinien odmówić przyjęcia przesyłki i poinformować niezwłocznie o tym Administratora. Jeśli przesyłka została uszkodzona w transporcie i nastąpił ubytek lub uszkodzenie rzeczy, Użytkownik winien dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia ewentualnej odpowiedzialności przewoźnika, w szczególności dopilnować by doręczyciel (kurier) sporządził protokół stanu przesyłki (tzw. protokół szkody przesyłki) i zachować kopię takiego protokołu z podpisem kuriera.

  4. Odbiór przesyłki od doręczyciela musi zawsze być potwierdzony pisemnym pokwitowaniem. Z chwilą wydania zakupionego przez Użytkownika produktu, wszelkie prawa do niego, korzyści i ciężary oraz niebezpieczeństwo utraty, czy też uszkodzenia tego produktu przechodzą ma Użytkownika.

  5. Użytkownik winien mieć świadomość, iż w przypadku dużych przesyłek - powyżej 31,5 kg - firmy kurierskie nie dokonują rozładunku pojazdu, w którym przesyłka została dostarczona, pozostawiając ten obowiązek po stronie Użytkownika.

  6. Po dokonaniu wysyłki zakupionego towaru, Sklep w ramach realizacji umowy z Kupującym jest uprawniony przesłać Kupującemu na adres poczty elektronicznej zaproszenie do wypełnienia ankiety w celu zbadania jego opinii o przeprowadzonej transakcji. Kupujący jest uprawniony, jednak nie zobowiązany do jej wypełnienia.

 

 1. [POLITYKA PRYWATNOŚCI]

Administrator szanuje prywatność Użytkowników i pragnie ją chronić przez cały czas. Polityka Prywatności wyjaśnia, jak Administrator zbiera, wykorzystuje i zabezpiecza w ramach Sytemu Administratora treści dotyczące Użytkowników, w tym Dane.

 1. [ZABEZPIECZENIE PRZEZ NIE-KONSUMENTÓW]

  1. Użytkownicy, którzy nie są Konsumentami zgadzają się zabezpieczać, bronić i chronić Administratora przed odpowiedzialnością oraz od wszelkich strat, wydatków, szkód i kosztów (w tym opłat sądowych), poniesionych w związku z jakimikolwiek roszczeniami wynikającymi z korzystania z Serwisu przez Użytkowników lub osoby trzecie przy wykorzystaniu Konta, w tym naruszenia Regulaminu, Dodatkowych warunków, przepisów obowiązujących na Terytorium lub jakichkolwiek praw innych Użytkowników lub osób trzecich.

  2. Administrator zastrzega sobie prawo do inicjowania lub prowadzenia, na swój koszt, wyłącznej obrony i kontroli wszelkich roszczeń, akcji lub innych kwestii, w stosunku do których Użytkownicy mają obowiązek zabezpieczyć Administratora, jak również wszelkich negocjacji w sprawie jakiejkolwiek związanej z powyższym ugody lub kompromisu, przy czym Użytkownicy zgadzają się w pełni współpracować z Administratorem, zgodnie z wnioskiem Administratora, w celu obrony przed takimi roszczeniami, akcją lub innym działaniem podmiotów podnoszących roszczenia.

 1. [OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOśCI WOBEC NIE-KONSUMENTÓW]

  1. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo Terytorium, Administrator nie odpowiada wobec Użytkowników, w ramach jakiejkolwiek podstawy odpowiedzialności, w tym zaniedbania, za jakiekolwiek szkody wynikające z korzystania lub niemożności korzystania z Serwisu, Usług, Funkcjonalności lub towarów nabytych za pośrednictwem Serwisu, nawet jeśli Administrator został powiadomiony o możliwości wystąpienia takich szkód lub szkody takie są możliwe do przewidzenia. Korzystając z Serwisu, Usług lub Funkcjonalności, Użytkownik zgadza się, iż to ograniczenie będzie miało zastosowanie do wszelkich Usług, Funkcjonalności, Zawartości, Treści i innych materiałów, które mogą być dostępne za pośrednictwem, bądź w związku z korzystaniem z Serwisu. Ponadto Administrator w szczególności nie odpowiada z tytułu rękojmi za wady towarów nabytych za pośrednictwem Serwisu.

  2. Wszelka Zawartość jest zamieszczana w ramach - jak i pobierana z - Serwisu na własne życzenie i ryzyko Użytkowników. Tożsame warunki odnoszą się do korzystania z Serwisu, Usług lub Funkcjonalności. Bez ograniczania powyższego, Administrator nie ponosi odpowiedzialności za Złośliwy kod, opóźnienia, nieścisłości, błędy lub braki powstałe na skutek korzystania z Serwisu przez Użytkowników.

 2. [NARUSZENIA]

  1. Jeżeli ktokolwiek uważa, że którekolwiek z przysługujących mu praw zostało w ramach lub przy wykorzystaniu Serwisu naruszone, winien dokonać zgłoszenia tego faktu do Administratora - przy wykorzystaniu Biura Obsługi Klienta.

  2. Dla ułatwienia Administratorowi reakcji na ewentualne naruszenia, Administrator zaleca, aby określone wyżej zgłoszenie spełniało następujące kryteria:

 1. precyzyjne oznaczenie osoby, której prawa zostały naruszone;

 2. precyzyjny opis Zawartości lub odpowiedników Znaków naruszających ww. prawa wraz z załączeniem stosownych dokumentów;

 3. precyzyjny opis miejsca w Serwisie, gdzie ma miejsce naruszenie (wraz z załączeniem zrzutów ekranu);

 4. dane kontaktowe zgłaszającego;

 5. oświadczenie zgłaszającego, że informacje podane w zgłoszeniu są w najwyższym stopniu dokładne oraz zgodne ze stanem faktycznym i mają na celu tylko i wyłącznie ochronę naruszonych praw, a nie szkodzenie w jakikolwiek sposób Serwisowi, Administratorowi lub podmiotowi, któremu zarzucono naruszenie jak również, że zgłaszający jest podmiotem, któremu naruszone prawa przysługują lub działa w imieniu i na rzecz takiego podmiotu (wraz z załączeniem prawidłowo sporządzonego pełnomocnictwa).

 1. [REKLAMACJE]

  1. Użytkownicy Zarejestrowani mogą składać Reklamacje dotyczące niewykonania lub nienależytego wykonania Usług, Umowy bądź umowy sprzedaży.

  2. Reklamacja może być złożona do Biura Obsługi Klienta: pisemnie lub drogą elektroniczną, o ile nie stoją temu na przeszkodzie techniczne możliwości.

  3. Reklamacja powinna zawierać:

   1. imię i nazwisko oraz adres zamieszkania Użytkownika albo nazwę oraz siedzibę Użytkownika (niebędącego Konsumentem);

   2. określenie przedmiotu Reklamacji oraz ewentualnie reklamowanego okresu;

   3. przedstawienie okoliczności uzasadniających Reklamację oraz załączenie wszelkich dokumentów oraz informacji wykazujących zasadność roszczeń reklamacyjnych;

   4. z zastrzeżeniem stosownych zapisów Regulaminu, wysokość kwoty odszkodowania lub innej należności - w przypadku, gdy Użytkownik żąda ich uiszczenia;

   5. numer konta bankowego lub adres właściwy do uiszczenia ewentualnego odszkodowania lub innej należności albo wniosek o ich zaliczenie na poczet przyszłych płatności - w przypadku, gdy Użytkownik żąda uiszczenia odszkodowania lub innej należności;

   6. podpis Użytkownika albo jego reprezentanta - w przypadku Reklamacji złożonej w formie pisemnej. W przypadku gdy Reklamacja podpisywana jest przez reprezentanta Użytkownika, reprezentant ten obowiązany jest wykazać swoje umocowanie przy wykorzystaniu stosownych dokumentów.

  4. W przypadku, gdy złożona Reklamacja nie spełnia warunków określonych w ust. 3 powyżej, Administrator, o ile uzna, że jest to konieczne do prawidłowego rozpatrzenia Reklamacji, wzywa Użytkownika do jej uzupełnienia, określając termin, nie krótszy niż 7 dni, i zakres tego uzupełnienia, z pouczeniem, że nieuzupełnienie Reklamacji w określonym terminie spowoduje pozostawienie Reklamacji bez rozpoznania. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu, Reklamację pozostawia się bez rozpoznania.

  5. Administrator udziela odpowiedzi na Reklamację drogą elektroniczną w terminie 14 dni od dnia jej złożenia. Odpowiedź na Reklamację powinna zawierać: (a) nazwę jednostki Administratora rozpatrującej Reklamację; (b) powołanie podstawy rozstrzygnięcia; (c) rozstrzygnięcie o uznaniu lub odmowie uznania Reklamacji; (d) w przypadku przyznania odszkodowania - określenie wysokości kwoty i terminu jego wypłaty; (e) w przypadku zwrotu innej należności - określenie wysokości kwoty i terminu jej zwrotu; (f) pouczenie o wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego; (g) uzasadnienie faktyczne i prawne - w przypadku odmowy uznania Reklamacji w całości lub części.

  6. W przypadku produktów objętych gwarancją producenta, Użytkownik może skorzystać z uprawnień zawartych w karcie gwarancyjnej bezpośrednio u producenta produktu. Dane adresowe autoryzowanych serwisów znajdują się na stronach producenta oraz w karcie gwarancyjnej produktu.

 2. [ROZWIĄZANIE I ODSTĄPIENIE OD UMOWY]

  1. Umowa będzie w pełni ważna i skuteczna do czasu jej rozwiązania na mocy: wyrażonej na piśmie - przez Użytkownika lub Administratora woli rozwiązania Umowy (w terminie tamże oznaczonym) bądź usunięcia Konta.

  2. Rozwiązanie Umowy nie zwalnia Użytkownika z obowiązku pokrycia wszelkich ewentualnych kosztów powstałych przed rozwiązaniem Umowy, ani z obowiązku wywiązania się z wszelkich innych zobowiązań wobec Administratora lub osób trzecich, powstałych w ramach Serwisu, lub w związku z Serwisem, co do których Użytkownik nie został zwolniony przez wierzyciela w sposób niebudzący wątpliwości.

  3. Użytkownik będący Konsumentem, który zawarł Umowę lub umowę sprzedaży z Administratorem ma prawo od niej odstąpić w terminie 14 dni od jej zawarcia bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie jednoznacznego oświadczenia przed jego upływem. W tym celu Użytkownik może wykorzystać znajdujący się na stronach internetowych Serwisu Formularz odstąpienia, przy czym nie jest to obowiązkowe.

  4. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży, o ile to możliwe, odsyłany produkt winien być zapakowany w oryginalne opakowanie (co nie stanowi jednak warunku skuteczności odstąpienia od umowy sprzedaży). Użytkownik winien również zabezpieczyć produkt w ten sposób, by umożliwić jego bezpieczny transport do Administratora.

  5. W przypadku skutecznego skorzystania przez Użytkownika z prawa odstąpienia, o którym mowa powyżej, Administrator zwraca wszystkie otrzymane od Użytkownika płatności, w tym poniesione przez Użytkownika koszty dostarczenia świadczenia – z wyjątkiem kosztów wynikających z wybranego przez Użytkownika sposobu dostarczenia tego świadczenia, innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia świadczenia ofertowany przez Administratora – niezwłocznie, a każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Administrator otrzymał skuteczne oświadczenie o skorzystaniu przez Użytkownika z prawa odstąpienia. Zwrot płatności następuje przy użyciu takich samych sposobów płatności, z jakich Użytkownik skorzystał dokonując tych płatności. Skorzystanie z odmiennego sposobu zwrotu płatności możliwe jest na podstawie indywidualnych ustaleń.

  6. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia w stosunku do umowy sprzedaży – jeżeli świadczenie Administratora wiązało się z dostarczeniem Użytkownikowi rzeczy - Użytkownik obowiązany jest dostarczyć tą rzecz Administratorowi na swój koszt (jeżeli koszt zwrotu rzeczy ze względu na jej charakter jest wyższy, aniżeli koszt odesłania jej pocztą w trybie zwykłym, Administrator o powyższym informuje każdorazowo na stronie internetowej danej rzeczy). Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym Użytkownik odstąpił od umowy sprzedaży, chyba że Administrator zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania powyższego terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Zwracana rzecz powinien być w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

  7. Prawo odstąpienia nie przysługuje Użytkownikowi będącemu Konsumentem w odniesieniu do odpowiednio Umów lub umów sprzedaży:

 1. o świadczenie Usług, jeżeli Administrator wykonał w pełni Usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Administratora utraci prawo odstąpienia od Umowy;

 2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Administrator nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy lub umowy sprzedaży;

 3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

 4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

 5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

 6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

 7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

 8. w której Konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od Umowy lub umowy sprzedaży przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

 9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

 10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

 11. zawartej w drodze aukcji publicznej;

 12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

 13. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 1. Jeżeli Użytkownik złożył oświadczenie od odstąpieniu od Umowy lub umowy sprzedaży zanim Administrator przyjął jego ofertę, oferta przedstawiona przez Użytkownika przestaje wiązać.


 

 1. [POSTANOWIENIA KOŃCOWE]

  1. Wszelkie zapisy Regulaminu odnoszące się do ograniczenia odpowiedzialności Administratora (w szczególności te zawarte w § 12 Regulaminu) oraz zabezpieczenia Administratora w rozumieniu § 11 Regulaminu nie mają zastosowania w zakresie dotyczącym Użytkowników będących Konsumentami.

  2. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy i nadal są wiążące.

  3. Umowa oraz umowa sprzedaży zawierane są w języku polskim.

  4. Niniejszy dokument, jak również dokumenty w nim powołane, podlegają przepisom prawa Terytorium.

  5. Wszelkie spory, które mogą wyniknąć w związku z niniejszym dokumentem będą rozwiązywane w drodze negocjacji pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem, którzy zobowiązują się działać w dobrej wierze w celu rozwiązania sporu przy równym uwzględnieniu zasługujących na uwzględnienie interesów Administratora oraz Użytkownika. W przypadku, gdy procedura przewidziana w zdaniu powyżej okaże się nieskuteczna, spór będzie przedstawiony do rozpoznania przez sądy powszechne z siedzibą właściwą dla Administratora. Reguły niniejszego ustępu nie mają zastosowania wobec Użytkowników będących Konsumentami.

  6. Użytkownik będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona Konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

   1. http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;

   2. http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz

   3. http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

  7. Użytkownik będący Konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

   1. Użytkownik taki uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej z Administratorem Umowy lub umowy sprzedaży;

   2. Użytkownik taki uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem a Administratorem;

   3. Użytkownik taki może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Użytkownikiem a Administratorem, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl